samenwerking

Sponsoring

Voor financiering van bijvoorbeeld scholing, studie reizen, publicaties, regionale bijeenkomsten en professionele ondersteuning maakt V&VN Pijnverpleegkundigen dankbaar gebruik van sponsors.

Een unrestricted grand waarborgt dat V&VN Pijnverpleegkundigen volledig onafhankelijk is van sponsers wat betreft de inhoud.

Mocht uw bedrijf belangstelling hebben voor sponsering van een van onze activiteiten dan overleggen we graag met u over de mogelijkheden. Wij komen graag met u in contact.

PAIN: stand van zaken en terugrapportage

Deelname: Martin Blomenkamp en Kim Wabeke namens V&VN Pijnverpleegkundigen

Sinds de oprichting van de PA!N in 2016/2017 (DPS opgegaan in de PA!N) heeft V&VN Pijnverpleegkundigen hieraan deelgenomen. Kim en ik (Martin) zijn als afgevaardigden van V&VN Pijnverpleegkundigen aangesteld als algemeen bestuurslid binnen de PA!N, samen met afgevaardigden van inmiddels 11 beroepsverenigingen, te weten:
KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
NTPP Nederlandstalig Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding
NVA Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
NVAM Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers
NVN Nederlandse Vereniging voor Neurologie
NVvN Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
SWP Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem
VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
VRA Vereniging van Revalidatieartsen
V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (sectie Pijnverpleegkundigen).
Onlangs nog in verzoek tot aansluiting: de NVAB (bedrijfsartsen) en al in bedrijf de VVGN (verslavingsartsen).

Zo langzamerhand weten dus ook andere beroepsverenigingen de PA!N te vinden om zich mogelijk aan te sluiten, zo niet worden ze langzaam en stapsgewijs door de PA!N binnengehaald.
Het kostte tijd en energie om de PA!N in de beginjaren van oprichting vorm en structuur te geven. En nu nog is het zoeken naar de juiste verhoudingen tussen de PA!N-leden maar, het gaat steeds beter.
De PA!N heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Alle afgevaardigden van de leden zijn algemeen bestuursleden. Elk kwartaal vindt er een overleg plaats met alle algemeen bestuursleden. De werkstructuur voor de PA!N bestaat uit:
- Werkgroepen, opzetten en begeleiden van projecten binnen de PA!N gericht op het verbeteren van de zorg en kwaliteit van leven voor mensen met chronische pijn.
- Advisering/deelname externe projecten bij bv ZIN, (Zorginstituut Nederland) ZVN (zorgverzekeraars), Ministerie van VWS (minister) t.a.v. onderwerpen c.q richtlijnen m.b.t chronische pijn.

De financiële structuur van de PA!N is geheel zelfvoorzienend door de jaarlijkse bijdrage van de aangesloten beroepsverenigingen. Voor de rest wordt gekeken naar andere inkomsten zoals verkrijgen van subsidie of bijvoorbeeld crowd funding.

De missie van de PA!N is de volgende:
1. is het centrale orgaan van pijn in Nederland waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd;
2. is de spreekbuis naar de overheid, politiek, media, en verzekeringswereld ten aanzien van preventie en behandeling van chronische pijn;
3. onderneemt vanuit een gezamenlijke visie activiteiten gericht op vermindering van pijn zowel door preventie als behandeling, op verbetering van functioneren en op toename van kwaliteit van leven;
4. bevordert de integrale aanpak van preventie en behandeling van chronische pijn waarin de patiënt centraal staat;
5. spant zich in voor een betere positionering van en meer aandacht voor chronische maar ook acute pijn in Nederland.

De taken en pijnpunten (aandachtspunten pijn) voor de PA!N zijn best veel omvattend. Ik verwijs hierbij naar de presentatie (zie bijlage op de website en als addendum bij dit verslag) die onlangs ook aan de politiek gedaan is. Wat dat betreft is punt 2 van de missie al in werking gezet. Het betreffen hier wel voornamelijk pijnpunten op het gebied van de chronische pijn maar ook toch de acute pijn.
Verder zijn de onderstaande volgende belangrijkste (organisatorische) ontwikkelingen actueel:
1. Ontwikkelen van een witboek met 5 hoofddoelstellingen in een tijdspad waaraan gewerkt gaat worden. Zit nu na commentaarfase in een accordering fase voor de verenigingen
2. Organisatie congres PA!N voorjaar 2020. (Kim)
3. Advisering en deelname aan een leidraad in relatie tot de zorgstandaard chronische pijn (alle leden PA!N)
4. Deelname aan de organisatie van het internationale IASP-congres in Amsterdam in 2020 (Martin)
5. Deelname werkgroep Educatie en Onderwijs (Martin en Kim)
6. Bijdrage leveren aan het (wetenschappelijke) tijdschrift NTPP (Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding (Alle leden PA!N)
7. Website PA!N al in de lucht> https://pijnalliantienederland.nl of google pijnalliantie Nederland

Beste leden, zoals jullie zien is er behoorlijk wat te doen, ook voor ons, waar de PA!N zich voor inzet. Het is nog te veel om op te noemen in dit verslag maar wellicht is er met behulp hiervan een korte impressie aan jullie gegeven. Lees ook de pijnpunten van de bijlage.
Wij, als vertegenwoordigers van jullie, als onze achterban, en gemandateerd vanuit het bestuur, zullen voor de toekomst meer en meer ook input en feedback vragen van onze leden en het bestuur van V&VN Pijnverpleegkundigen. Dit kan natuurlijk altijd via onze SIG’s of middels presentatie of vraagstellingen van ons op de ledenraad vergaderingen. Wij houden tussendoor regelmatig contact met het bestuur. Formeel doen we 1 keer per jaar of meer als nodig is, een mondelinge terugrapportage van onze activiteiten in hun vergadering. Minsten 1 keer per jaar zullen we een verslag zoals bv deze op de website gaan doen.
Directe consultatie bij het bestuur vindt plaats bij spoed actuele onderwerpen die snelle beslissing vragen op korte termijn. Het staat jullie als leden van de pijnverpleegkundigen natuurlijk vrij om ons te benaderen voor vragen of actuele zaken waar pijnverpleegkundigen in het land mee bezig zijn en welke wij als onderwerp/agenda punt in de PA!N kunnen terugbrengen of gebruiken.
Weet dat je als pijnverpleegkundige door ons een gehoor vindt binnen de PA!N en dat wij niet schromen om dit te melden als dit belangrijk is en/of geagendeerd moet worden.

 

Martin: martinblomenkamp@gmail.com

Kim: kwabeke@hotmail.com