samenwerking

Sponsoring

Voor financiering van bijvoorbeeld scholing, studie reizen, publicaties, regionale bijeenkomsten en professionele ondersteuning maakt V&VN Pijnverpleegkundigen dankbaar gebruik van sponsors.

Een unrestricted grand waarborgt dat V&VN Pijnverpleegkundigen volledig onafhankelijk is van sponsers wat betreft de inhoud.

Mocht uw bedrijf belangstelling hebben voor sponsering van een van onze activiteiten dan overleggen we graag met u over de mogelijkheden. Wij komen graag met u in contact.

Martin Blomenkamp: wie durft de uitdaging aan?

Wegens terugtreding van een huidig lid zoekt V&VN Pijnverpleegkundigen nog een enthousiast lid die wil deelnemen aan pas opgerichte P.A.I.N. (1,5 jaar geleden). De (oude) DPS (Dutch Pain Society) is opgeheven en nu opgegaan in de P.A.I.N. Het lid zal zitting nemen in het Algemeen Bestuur van het samenwerkings verband en participeert in de taken en projecten van de P.A.I.N. Het algemeen bestuur wordt gevormd door 2 gemandateerde afgevaardigden uit elke deelnemende organisatie. De gemandateerden vallen onder het budget van hun eigen deelnemende organisatie.

In de vergaderingen neem je aktief deel aan de te bespreken onderwerpen en geef je meningen tav de verschillende onderwerpen. Je mening is gerelateerd aan je eigen ervaring en de ervaringen van je achterban nl de pijnverpleegkundige/consulenten uit het werkveld. Bij zwaarwegende voorstellen binnen de P.A.I.N. zullen de meningen getoetst moeten/kunnen worden bij de achterban (vertegenwoordigd in het bestuur) alvorens tot een besluit te komen


Huidig lid : Martin Blomenkamp
Huidig lid: vacant
Reserve lid: Rianne van Boekel. 

Tijdsinvestering:

• Verplicht 4 x per jaar fysieke deelname aan een algemene vergadering (per vergadering 2,5 uur) met het dagelijkse bestuur;

• Bij deelname aan een project-werkgroep wordt de tijdsinvestering zelf met elkaar afgesproken (gebruik van E-health bv voor conference meeting). De ervaring ( van Martin is) dat een ieder van zijn eigen tijd bewust is en dat men hier zuinig mee omgaat. Dit wordt ook in iedere vergadering geventileerd. Momenteel maak ik deel uit van de werkgroep onderwijs.
• Eigen orientatie-lees en voorbereiding tijd: eigen inzicht, niet te bepalen!


De Pijn Alliantie Nederland (P.A.I.N.):

• is het samenwerkingsverband op het gebied van multi- en interdisciplinaire aanpak van chronische pijn in Nederland waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd;
• onderneemt vanuit een gezamenlijke visie activiteiten gericht op vermindering van chronische pijn zowel door preventie als behandeling, op verbetering van functioneren en op toename van kwaliteit van leven;
• bevordert de integrale aanpak van preventie en behandeling van chronische pijn waarin de patiënt centraal staat;
• spant zich in voor een betere positionering van en meer aandacht voor chronische pijn in Nederland.
Door deze samenwerking van medici en niet-medici en patiënten wint de P.A.I.N. aan invloed op verbetering van de chronische multi- en interdisciplinaire pijnzorg, die bovendien is gestoeld op brede ervaringskennis.

Doelstelling

De P.A.I.N. wil de zware last van pijn voor individuele pijnpatiënten en voor de maatschappij terugdringen door het bevorderen van een integrale benadering van chronische pijn of het risico daarop in een Multi- en interdisciplinaire opzet. Daarbij hoort een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden waarin de patiënt centraal staat, met gebruikmaking van eigentijdse kennis en technieken ten aanzien van de preventie, de diagnostiek en de behandeling van chronische pijn. Daarnaast faciliteert de P.A.I.N. kennisdeling tussen de diverse deelnemende organisaties op het gebied van chronische pijn. Om dit te realiseren, heeft de samenwerking ten doel chronische pijn op de maatschappelijke en politieke agenda te positioneren als ziekte en als aandachtspunt voor structureel beleid.

Taken
De basistaken van het Samenwerkingsverband P.A.I.N. worden uitgevoerd om te komen tot verbetering van de Multi- en interdisciplinaire zorg van patiënten met chronische pijn. Dit wordt gedaan door het monitoren van initiatieven die er in Nederland zijn op het gebied van chronische pijn, zoals bijvoorbeeld de lokale implementatie van de zorgstandaard chronische pijn. Daarnaast is een belangrijke taak het faciliteren van kennisdeling en het onderhouden van contacten met de internationale organisaties, zoals de EFIC en de IASP. Tot slot is het van belang een gezamenlijke visie te definiëren en die uit te dragen.

Eigen ervaring van Martin:

Ik zit vanaf het begin in de P.A.I.N. Ik vind het leuk hier aan deel te nemen omdat je nu in een groter verband met meerdere disciplines medisch-en niet medisch (ook patiënten vereniging) om de tafel zit. Het onderwerp chronische pijn staat voor onze doelgroep centraal en brengt zijn eigen expertise in. Je vergroot je netwerk binnen de pijnwereld, leert veel van elkaar en doet weer kennis op. Ik voel me vrij om mijn mening te geven in een vertrouwde setting waar mijn mening serieus genomen wordt. Je input hangt natuurlijk geheel van je zelf af. Je ervaringen op het onderwerp pijn zijn wel van belang. We praten allen vanuit een gelijkwaardige positie hoewel ik niet kan ontkennen dat politiek-strategische posities in de besluitvorming niet geheel zijn weg te denken of uit te vlakken. Daar wil ik ook eerlijk in zijn.

Beheers je naast je kennis ook dit fenomeen, kun je je woordje doen en vind je dit proces en deze ontwikkeling interessant meld je dan aan en neem deze uitdaging met mij aan. Samen zullen/kunnen we onze eigen V&VN pijn ook op de kaart zetten.